FR: camembert (fromage bleu)
-fourme
-fromage persillé
-moisissure
-roquefort

 DE: Blauschimmelkäse Blauer Schimmelkäse
-Schimmelkäse
-Weiße Schimmelkäse
-Edelpilz

 EN: blue cheese
-fungal
-mold cheese
-white mold cabinet
-blue-veined cheese
-blue-veined cheeses

 DA: blåskimmelost
-hvid skimmelost
-skimmelost
-hvidklint (hvidskimmelost)
-hvid kornblomst (hvidskimmelost)
-hvidskimlet (hvidskimmelost)

 NL: blauwe kazen
-blauwe schimmelkaas
-schimmelkaas
-witte schimmelkaas

 ES: mohos
-queso de Queyras (azul)
-queso azul

 SE: ädelost (= blå)
-blåmögelost
-mögelost
-vitmögelost
-dessertost (±)