FR: Limbourg fromage

 DE: Limburger Käse

 EN: Limburg (strong-smelling cheese)

 DA: limburger ost

 NL: limburger kaas

 ES: limbourg queso

 SE: Limburger (ost luktar inte, det doftar)