FR: moule pour 12 petits fours

 DE: Muffinform (12-Loch)

 EN: bun tin
-muffin tray (12 cup)

 DA: muffinform (m. 12 huller)

 NL: muffinvorm (voor 12 stuks)
-muffin bakplaat

 ES: molde para muffins

 SE: muffinsform (plats för 12st)